Coronapatiënten die een langdurig verblijf op de Intensive Care overleven, hebben intensieve revalidatie nodig om te kunnen herstellen. Om de substantiële toestroom van deze groep patiënten de juiste revalidatiezorg te bieden, is vanuit het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) afgesproken de krachten regionaal te bundelen. Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, Rijndam Revalidatie, Laurens en Aafje hebben de handen ineen geslagen om de klinische doorstroom en opvang van deze post-IC patiënten te realiseren.

Revalidatie noodzakelijk

Een langdurige opname op de IC heeft enorme gevolgen. De patiënten zijn verzwakt en hebben veelal te maken met indrukwekkende fysieke, cognitieve en psychische problemen, ook wel Post Intensive Care Syndroom genoemd. Voor coronapatiënten geldt daarbij nog eens, dat ze geïsoleerd zijn geweest van hun naasten, een gemiddeld hogere leeftijd hebben en mogelijk longklachten ontwikkelen. Deze complexe zorgvragen maken Medisch Specialistische Revalidatie (Rijndam Revalidatie) of Geriatrische Revalidatie Zorg (Laurens, Aafje) voor coronapatiënten een noodzakelijk onderdeel van hun herstel.

De juiste zorg

Rijndam Revalidatie, Laurens en Aafje hebben inmiddels speciale klinische revalidatieafdelingen in Rotterdam ingericht voor post-IC coronapatiënten. De eerste patiënten zijn al begonnen met hun revalidatietraject op de post-IC afdeling in de kliniek van Rijndam en in de gespecialiseerde longafdeling van Laurens Intermezzo. Deze week starten ook de zorghotels van Aafje. Daarnaast wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om een gezamenlijke afdeling bij Laurens te openen, waarbij patiënten terecht kunnen die baat hebben bij een gespecialiseerd zorgaanbod vanuit zowel GRZ als MSR. Door intensief samen te werken dragen de instellingen zorg voor voldoende revalidatieplaatsen en -faciliteiten, waarbij de capaciteit verder kan worden opgeschaald als dat nodig is. De vijf samenwerkende partijen werken verder nauw samen op het gebied van scholing en behandelprogramma’s.

Triage Om te zorgen dat coronapatiënten na hun ontslag van de intensive care aan hun herstelprogramma kunnen beginnen, ontwikkelen de zorginstellingen gezamenlijk een triageprotocol. Dit protocol zal in alle Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) gebruikt worden om de patiënten vervolgens naar de juiste instelling in de regio toe te leiden. De verwachting is dat driekwart van de patiënten die de IC overleeft, een indicatie heeft voor MSR of GRZ. De eerste patiënten dienen zich nu al aan, maar de piek post-IC patiënten is waarschijnlijk in de maanden mei en juni. De vijf partijen merken samen op: “Door middel van triage en inzicht in de beschikbare capaciteit, zorgen we ervoor dat deze patiënten tijdig en op de juiste plek de benodigde zorg krijgen. We hebben gezamenlijk een goede tijdelijke projectorganisatie opgezet, waarmee we bijdragen aan de continuïteit van de nazorg en de revalidatiebehandeling van coronapatiënten”.

Bron: Rijndam Revalidatie, Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, Laurens en Aafje
Datum: 23 april 2020